Witamy.


„Trzeba tak żyć, żeby można było mieć szacunek dla samego siebie.”

„Porozumienie otwiera także drogę do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w spółce, w spokojnej atmosferze.” Jacky Lacombe (20.07.2009 r.)

prasamedia-zagraniczne

(04.04.2017) Witam Wszystkich

W dniu 03.04.2017 r. rozpoczęły się negocjacje nad nowym ZUZP-em. Będzie dużo spotkań, bo dużo spraw jest do omówienia i tak w miesiącu kwietniu będzie 10 spotkań, a w miesiącu maju 13 spotkań. Chętnie napisałbym coś więcej o negocjacjach, ale Zarząd zastrzegł sobie nie ujawniania informacji na temat negocjacji. Poznacie wiec już gotowy ZUZP. Będzie on dotyczył wszystkich pracowników. Zachęcam wiec wszystkich do jego współtworzenia. Szukajcie czytajcie np. inne ZUZP-y i wyciągajcie esencje, co byście chcieli mieć w swoim. Wszystkie sugestie i pomysły nawet te najbardziej szalone (dodatkowy dzień wolny od pracy „Dzień Elektryka” –niech będzie pierwszego kwietnia) zgłaszajcie do swoich Przewodniczących związków. A jak nie to ja będę przyjmował wszystkie sugestie nawet te najbardziej szalone. Możemy mieć na prawdę dobry ZUZP i to na wiele lat. Wszystko zależy od twardego stanowiska związków.

Pozdrawiam Robert Kolanowski

(30.03.2017) Dziś trochę bajkowo

HEJ HO HEJ HO na negocjacje by się szło!!!

Ale jak iść jak nikt nie zaprasza nas.

A mieliśmy takie świetne propozycje np.

(1) – podzielić wszystko po równo (jak za komuny) dla wszystkich pracowników, bo każdy traci.

74 mln podzielić lub obdzielić 1107 osób = 66 847zł i 33 grosiki

(2) -podzielić dla wszystkich pracowników w zależności od stażu pracy w przedsiębiorstwie

1-10 lat pracy kwota 50 000 zł ( kwoty umowne do dogadania oczywiście)

11-20 lat pracy kwota 60 000 zł

21lat i więcej 70 000 zł

Bo jak się sprzedać to za dobrą cenę (może nie 74 mln a 100 mln) a nie za przysłowiową bułkę i banana.

Ile zarobi na tym pracodawca w przeciągu roku, 2 lat …5 lat jest owiane tajemnicą.

Mówicie, że cuda to tylko w bajkach—a tu nie ZZNI jest zaproszony do negocjacji nowego ZUZP już w poniedziałek 03.04.2017 r. na godzinę 13: 00.

Należymy do jednej grupy Veolia to, dlaczego mamy mieć inny (gorszy) ZUZP niż Poznań ???

Przytoczę niektóre zapisy ZUZP z Poznania:

1.Układ zawiera się na czas nieokreślony dla wszystkich pracowników, a w zakresie nim określonym, stosuje się również do byłych pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub rentę albo pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne oraz wdów, wdowców i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach.

2.Pracownikowi zatrudnionemu w systemie pracy, (chodzi o ruch ciągły) przysługuje jeden wolny dodatkowy dzień od pracy (tzw. WD) za każdy miesiąc zatrudnienia w tej organizacji pracy, płatny jak za urlop wypoczynkowy.

3.ust. 1 Spółka zobowiązana jest udzielać corocznie pracownikom, których ogólny staż pracy jest równy lub przekracza:

 1. a) 10 lat – 1 dodatkowego dnia płatnego urlopu wypoczynkowego,
 2. b) 15 lat – 2 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego,
 3. c) 20 lat – 3 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego,
 4. d) 25 lat – 4 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego,
 5. e) 30 lat – 5 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego,
 6. f) 35 lat – 6 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego,
 7. g) 40 lat – 8 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego,

począwszy od roku, w którym osiągnęli staż pracy określony w podpunktach od a. do g.

3 ust. 2 Spółka gwarantuje udzielanie pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych oraz pracującym w czterobrygadowym lub podobnym systemie pracy, którzy pobierają z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia na zasadach określonych w Układzie, niezależnie od postanowień ust. 1, jednego dodatkowego dnia płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie.”

4.Pracownikom przysługują następujące składniki wynagrodzenia:

1) płaca zasadnicza,

2) premia,

3) dodatkowe wynagrodzenie:

 1.  za pracę w godzinach nadliczbowych,
 2.  za pracę w dni wolne od pracy; (soboty, niedziele i święta), z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ryczałtu dodatków zmianowych dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy w ruchu ciągłym,
 3.  za pracę w porze nocnej, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ryczałtu dodatków zmianowych dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy w ruchu ciągłym,
 4.  za pracę na II zmianie, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ryczałtu dodatków zmianowych dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy w ruchu ciągłym
 5.  za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w formie zryczałtowanej
 6.  za pełnienie pogotowia technicznego (domowego),
 7.  ryczałt dodatków zmianowych (szczegółowe zasady w załączniku nr 2 do ZUZP)
 8.  ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy,
 9.  dodatek funkcyjny,
 10.  dodatek za staż pracy,
 11.  nagroda jubileuszowa,
 12.  odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką.

5.Pracownikom przysługuje premia roczna:premia roczna stanowi równowartość kwoty 8, 5 % rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego

6. a)Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ryczałtu dodatków zmianowych dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy w ruchu ciągłym, Pracownikom wykonującym pracę na drugiej zmianie przysługuje za każdą godzinę pracy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki osobistego zaszeregowania.

b)Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ryczałtu dodatków zmianowych dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy w ruchu ciągłym, za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje Pracownikom dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 40% stawki osobistego zaszeregowania.

7.Pracownikom przysługuje ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy w wysokości 2 ton węgla rocznie. Wysokość ekwiwalentu przeliczona będzie w odstępach półrocznych według obowiązującej ceny rynkowej węgla. Deputat węglowy w ekwiwalencie przysługuje po roku nieprzerwanej pracy w Spółce

8.Spółka zobowiązana jest wypłacać każdemu pracownikowi w terminie do 31 lipca każdego roku świadczenia z tytułu „Dnia Energetyka”, w wysokości uzgodnionej z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, nie mniejszej jednak niż 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto.

9.Spółka zobowiązana jest wypłacać corocznie każdemu pracownikowi Spółki świadczenie świąteczne w wysokości uzgodnionej z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, nie mniejszej niż 700, 00 zł. brutto (siedemset złotych). Powyższe świadczenie będzie płatne w okresie od 1 do 10 grudnia danego roku.

10.Spółka przeprowadzając przekształcenia organizacyjne nie może bez zgody Zakładowych Organizacji Związkowych zmienić warunków płacy pracownika na mniej korzystne niż zawarte w dotychczasowej umowie o pracę.

Oraz inne postanowienia o opiece medycznej, o  zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz inne —kto zainteresowany przeczytaniem całego ZUZP proszę o kontakt najlepiej poprzez adres e-mailowy.

I żeby nasza bajka skończyła się „i żyli długo i szczęśliwie

Pozdrawiam Robert Kolanowski

(23.03.2017) UWAGA !!!

Pragnę poinformowć, że ze wzgledów opłacalności i rewelacyjnej obsługi  zmieniliśmy bank w którym posiadamy konto:

Nasz nowy rachunek bankowy to:

 65 1090 2705 0000 0001 3426 2492

w Banku Zachodnim WBK S.A.

Nasz stary rachunek bankowy :  71 1020 3352 0000 1602 0191 9695

w PKO BP SA Oddział 15 w Łodzi-będzie jeszcze aktywny do 30.04.2017 r

Wszystkie wpłaty oraz darowizny prosimy już kierować na nowy numer konta.

Z góry dziekuję Wszystkim za wsparcie

Robert Kolanowski

(21.03.2017) Witam Wszystkich.

Troche informacji na ten trudny dla Nas okres:

Pracownik, który występuje w roli powoda w sprawie z zakresu prawa pracy, czyli kieruje pozew do sądu, jest zwolniony od opłat. Jedynie w sytuacjach określonych w art. 35 u.k.s.c. zwolnienie zostało ograniczone. Tym samym w sprawach do 50 tys. zł pracownik dochodzący swoich roszczeń od pracodawcy poniesie jedynie 30 zł opłaty i to wyłączenie od takich pism jak: apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W sprawach powyżej 50 tys. zł ma obowiązek uiścić opłatę od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych, w tym także od pozwu. Wysokość opłaty to 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.

Jeśli jednak okazałoby się, że koszty są zbyt duże można wnosić o zwolnienie z nich ze względu na ciężką sytuację majątkową.

W związku z przysługującym pracownikowi zwolnieniem od kosztów, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę, obciąży pozwanego pracodawcę na zasadach określonych w art. 113 ust. 1 u.k.s.c., kosztami sądowymi, których nie miał obowiązku uiścić pracownik wnoszący powództwo lub odwołanie do sądu, za wyjątkiem opłat od pism wymienionych w art. 35 ust. 1 zd. u.k.s.c. (uchwała SN z 5 marca 2007 r., I PZP 1/07)

(14.03.2017) Drodzy czytelnicy.

Po dzisiejszym spotkaniu Zarządu ze związkami zawodowymi, gdzie najpierw zostałem zaproszony do rozmów w sprawie projektu porozumienia na temat grupowych wypowiedzeń ( skończyło się wręczeniem pisma do zarządu przez 6zz, które też poparłem) a potem grzecznie wyproszony, bo będą omawiane inne sprawy (na pewno też dotyczące wszystkich pracowników) poczułem sie bardzo niezręcznie. Raz jestem przewodniczącym związku dla pracodawcy, a raz NIE,  choć związek liczy 24 członków. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku, że pracodawca robi jak mu jest wygodnie, aby osiągnąć swój cel nawet łamiąc prawo.

Dlaczego naszemu pracodawcy zależy na tym, aby podpisać „Porozumie  Zmieniające” a niekoniecznie „Wymówienie Zmieniające”?

Otóż nasz pracodawca chce jak najszybciej wiedzieć ile osób będzie dalej chciało pracować w firmie na nowych warunkach. Chce też mieć gwarancję, że dużo pracowników nie pójdzie sprawdzić poprawności pod względem prawa- wymówień zmieniających do Sądu Pracy. Wreszcie, co może najważniejsze, chce „zaoszczędzić” sporo milionów złotych na potencjalne „zwolnienia grupowe” oraz „odszkodowania i rekompensaty” (po ewentualnie przegranych sprawach)!

Jeśli więc chcesz „ uszczęśliwić prezesa” to podpisuj jak najszybciej porozumienie zmieniające .

Bądź jednak świadom, że podpisując „porozumienie zmieniające” tak naprawdę podpisujesz „porozumienie stron”!!! To tak, jakby po „negocjacjach” z prezesem ustaliliście, że nowe warunki w pełni Cię zadowalają i je bezwarunkowo akceptujesz!

Zamykasz sobie drogę do Sądu Pracy, odszkodowań, rekompensat a nawet … narzekania na nowe warunki, bo przecież to było Twoje „porozumienie stron” z prezesem!

Prezes nie jest jednak pewien ilu ma tak wspaniałych pracowników czekających na to, aby jak najszybciej zawrzeć z nim tak korzystne (dla firmy i prezesa) porozumienie, dlatego przewidziano też i „marchewkę” w nagrodę za tak heroiczny czyn.

Jak na razie ma być to N I E S P O D Z I A N K A ale słychać o JEDNORAZOWEJ premii w wysokości ok. 1500 zł brutto.

WOW?!! Przy hojności naszego pracodawcy to prawdziwy rarytas!!! (Nie mówimy jak przy corocznych regulacjach płacowych o kwocie np. 20 zł –brutto)

Czy jednak, aby na pewno zyskujesz???

Czy przy tym „porozumieniu-umowie zmieniającej” dostaniesz na piśmie to, z czego zrezygnowałeś, a co w zamian masz mieć „po nowemu”???

Czy wiesz, że za parę miesięcy po takiej umowie pracodawca może dać Ci „wymówienie zmieniające”?

Przy „wypowiedzeniu zmieniającym” sprawa jest klarowna: wymówiono Ci konkretne warunki pracy i płacy, z a p i s a n e w ZUSP-ie oraz starym Regulaminie Pracy. Do końca wypowiedzenia pracodawca musi rozliczyć się z Tobą na starych (spisanych) warunkach!!!

Przy „Porozumieniu zmieniającym” – podobno umówiłeś się z pracodawcą na to, że rezygnujesz z wielu spraw właściwie z dnia na dzień i w zamian za to dostałeś nowe warunki, ale również wiele „obietnic ustnych, nigdzie niezapisanych”. Przy problemach z pamięcią lub interpretacją konkretnych spraw pozostaje stwierdzenie, – ale przecież dobrowolnie z tego zrezygnowałeś i podpisałeś porozumienie zmieniające!

Tu warto wspomnieć o „obietnicy” dla pracowników pracujących w ruchu ciągłym, że zabrane 12 dni dodatkowego wolnego za pracę zmianową – „odnajdą się” w nowym grafiku, jako zmniejszoną odpowiednio ilość godzin pracy!!! Kiedy nowy grafik, jaki grafik nic nie wiadomo-a 12 dni już nie ma!!!

Podsumowując uważam, że nie warto „sprzedawać się za bezcen” (jednorazową premię)!

Nie warto firmować anty-pracowniczej polityki firmy.

Nikt się z nami nie próbował „umawiać, na nowe gorsze warunki płacy i pracy”!!!

Pracodawca chcąc realizować swe plany będzie musiał dać nam wymówienia zmieniające, a my mamy 21 dni na przemyślenie czy iść z nimi do Sądu Pracy, oraz przeważnie jeszcze półtora miesiąca czasu na to, aby zastanowić się czy przyjąć te nowe warunki czy je odrzucić.

To takie luźne przemyślenia a wybór decyzji jak postąpisz pozostawiam Tobie, mając nadzieję, że dzięki tym informacją dokonasz świadomego wyboru.

Pozdrawiam  Robert Kolanowski

(09.03.2017) Witam Wszystkich.
Chciałbym zapewnić, że związek zawodowy Nowa Inicjatywa działa i będzie działać do końca świata i jeden dzień dłużej. W trudnej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy teraz Wszyscy chciałbym wystosować apel do Wszystkich:

                                               Apel

W naszej firmie ok. 300 pracowników nie należy do żadnego związku zawodowego!  Dlaczego?
Być może dlatego, że żaden z działających związków nie zdobył ich zaufania.
Zauważmy jednak, fakt zachodzących w naszej firmie zmian (niestety na gorsze), które sprawiają, że warto, aby któryś ze związków zawodowych działających w Veolia Energia Łódź był upoważniony do reprezentowania danego pracownika przed pracodawcą. Istniejące prawo wymaga od pracodawcy, zachowania pewnych procedur, które sprawiają, że nawet w indywidualnych sprawach danego pracownika, pracodawca musi zwracać się o opinię do związków zawodowych. Gdyby nie zachował tych procedur to odwołujący się do Sądu Pracy pracownik ma „wygraną w kieszeni”! Nawet uwzględniając plany wydzielenia pewnych wydziałów w zależne odrębne spółki, też prawo wymaga, aby wiele spraw i praw pracowniczych było uzgodnione i zaakceptowane przez działające związki zawodowe. Dlatego nawet „bezzwiązkowi” pracownicy powinni upoważnić do reprezentowania ich, któryś z działających związków zawodowych. Często można usłyszeć jednak podczas „luźnych rozmów” na te tematy takie oto słowa różnych związkowców…” a składki płacisz?”
Jeśli nie to …”czego u nas szukasz!?”
Związek zawodowy Nowa Inicjatywa również i na tle tych spraw zawsze działał inaczej!
JESTEŚMY OTWARCI NA PROBLEMY „BEZZWIĄZKOWYCH” PRACOWNIKÓW NASZEJ FIRMY I W RAZIE POTRZEBY JESTEŚMY GOTOWI ICH REPREZENTOWAĆ PRZED PRACODAWCĄ!

Jeśli jesteś tym zainteresowany skontaktuj się z nami.
Dla nas najważniejszy jest człowiek a nie „jego składka”.

Pozdrawiam, Robert Kolanowski

(28.02.2017) Koleżanki i Koledzy, nic nie trwa wiecznie. Zawsze musi nastąpić koniec jakiegoś etapu. Tym razem nastąpił koniec pierwszego etapu w historii Nowej Inicjatywy. Dzisiaj zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego związku zawodowego. 23 maja 2016 r. rozpoczął się dla mnie nowy etap w życiu. Trudno pogodzić wiele różnych spraw. Nie znajduję się już w „centrum wydarzeń” Veolii Energia Łódź, nie pogodzę nadmiaru obowiązków Uznałem, że pora przekazać stery związku. Nosiłem się z tym zamiarem od ponad roku, kiedy działalność Nowej Inicjatywy została całkowicie zablokowana przez zarząd niezwykle etycznej firmy. Moim najwyższym priorytetem była rozsądna walka o sprawy pracownicze bez narażania innych osób. Mam poczucie, że wiele spraw udało się rozstrzygnąć pomyślnie. Wiele spraw jednak upadło przez gnuśne i niewydolne instytucje zewnętrzne, delikatnie rzecz ujmując. Nową Inicjatywę pozostawiam w dobrych rękach. Z pewnością styl prowadzenia spraw będzie inny, co nie znaczy, że będzie mniej skuteczny. Życzę mojemu następcy Robertowi Kolanowskiemu wiele sukcesów i dużo zdrowia. Uwierzcie, to jest ciężka i wyczerpująca praca, duża odpowiedzialność. Robert Kolanowski, członkowie Nowej Inicjatywy i inne potrzebujące osoby zawsze mogą liczyć na moją pomoc. Chcąc nie chcąc, poznałem niektóre tematy prawa pracy całkiem dobrze. Teraz wiem trochę więcej o PIPie, prokuraturze, sądach, radcach prawnych i adwokatach. Do zobaczenia w przyjemniejszych okolicznościach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Krzysztof Stefański

(27.02.2017) Koleżanki i Koledzy, serię skarg do Komisji Etyki moglibyśmy ciągnąć w nieskończoność. Dzisiaj dwa nowe odcinki: skarga KEnr11-2016 i skarga KEnr12-2016 . Dajemy Wam argumenty, aby odrzucić niekorzystne dla Was propozycje zarządu. Veolia Energia Łódź to naprawdę bogata firma, którą stać na te przywileje socjalne, które posiadacie. Nie dajcie sobie wmówić czegoś innego. Po zamknięciu EC2 zyski wzrastają, po sprzedaży EC2 niektórzy będą się cieszyć. A Wy? Oddacie jeszcze swoją koszulę?

(23.02.2017) Koleżanki i Koledzy, historia jest nauczycielką życia. Przedstawimy więc krótki zarys historii naszej spółki widzianej naszymi oczami. W 2004 roku nasza spółka miała ok. 24 mln zł zysku netto. W 2005 roku zostaliśmy przejęci przez francuską firmę Dalkia. Padło wówczas do Was wiele obietnic i komplementów np. „pracownicy są najważniejszym elementem firmy i cieszymy się, że mamy takich dobrych i kompetentnych pracowników” itp. Zysk netto firmy zaczął szybko rosnąć. W 2006 r. 69 mln. zł, w 2007 r. 102 mln. zł., w 2008 r. 101 mln. zł., w 2009 r. 132 mln. zł., w 2010 r. 135 mln. zł., w 2011 r. 121 mln. zł (jeśli w czymś pomyliliśmy się to prosimy o sprostowanie). Firma została zrestrukturyzowana. Dzięki Wam oczywiście. Dzięki Waszej wspaniałej pracy. W 2012 r. nasza firma „zachorowała na zapalenie płuc”. Wcześniej było oczywiście referendum strajkowe, całkowicie niewykorzystane przez związki zawodowe. W 2009 roku prezesem został Pan Jacky Lacombe. Doszło do starcia ze związkami zawodowymi. W czerwcu 2009 roku Pan Jacky Lacombe ogłosił na EC2 zamknięcie tego zakładu za kilka lat (marzec 2015). W lipcu 2009 roku po podpisaniu porozumienia ze związkami zawodowymi Pan Jacky Lacombe powiedział słynne zdanie: „Porozumienie otwiera także drogę do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w spółce, w spokojnej atmosferze.” Wkrótce w 2010 roku zostaje ogłoszony KURS2015, który zakładał określone redukcje zatrudnienia w każdym kolejnym roku. Nigdy nie dowiedzieliśmy się co zyskaliśmy na porozumieniu MY – PRACOWNICY. Efektem „zapalenia płuc” była strata 1250 zł na pracownika, które ofiarował nam zarząd. Mimo tej ofiary zysk netto w 2012 r. spadł do 86 mln. zł. W grudniu 2012 r. powstała Nowa Inicjatywa. W 2013 r. powitaliśmy nowego prezesa Pana Andrzeja Szymanka, najlepszego prezesa i człowieka jakiego mieliśmy na tym stanowisku. Nasza pamięć nie sięga czasów „przedpotopowych”. W 2013 r. choroba pogłębiła się, zysk netto wyniósł 50 mln. zł., ale wybraliśmy w końcu do zarządu swojego człowieka, największego działacza związkowego. W 2014 r. firma nasza miała zysk netto jedynie 18 mln. zł. !!! Poważna choroba, to na pewno nie zapalenie płuc, to coś poważniejszego. W kwietniu 2015 r. wybraliście do Rady Nadzorczej m.in. przewodniczącego Nowej Inicjatywy. W 2015 r. nasza spółka miała już zysk netto w wysokości. 110 mln. zł. Przewodniczący Nowej Inicjatywy przyniósł szczęście. W 2016 r wynik finansowy był podobno jeszcze lepszy. Z końcem lutego 2016 r. stanowisko prezesa stracił nieoczekiwanie Pan Andrzej Szymanek, choć do końca kadencji miał kilka miesięcy, a wyniki finansowe poprawiły się znacznie. Nie otrzymaliśmy wyjaśnień DLACZEGO? W maju 2016 r zwolnienie dyscyplinarne otrzymał nieoczekiwanie przewodniczący Nowej Inicjatywy, członek rady nadzorczej. Miesiąc później pracę i stanowisko członka zarządu straciła Pani Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich. Za co? Za rok bardzo dobrej pracy w zarządzie? Nie otrzymaliśmy żadnych wyjaśnień DLACZEGO? Od marca 2016 r. prezesem jest Pan Jerzy Kak. Wydarzenia z ostatniego roku już pamiętacie dobrze. Dlaczego opisaliśmy krótką historię ostatnich lat? Ponieważ znów doszło do starcia związków zawodowych z zarządem. Poprzednie starcie nie zakończyło się dla Was dobrze, pomimo referendum strajkowego. A historia lubi się powtarzać. Z historii wynika, że tym razem też coś stracicie. Nastąpi porozumienie ze związkami zawodowymi, z którego nie widać będzie korzyści dla Was. A spółka zarabia przecież duże pieniądze dzięki Waszej doskonałej pracy. Różnica między zarobkami pracowników Veolii we Francji, a Waszymi zarobkami powinna każdego roku maleć i to znacznie maleć. Miejmy nadzieję, że różnica ta nie powiększy się wkrótce po ogłoszeniu nowego porozumienia. Patrzcie na swoje zarobki globalnie, w skali roku lub w przypadku jubileuszy w dłuższej perspektywie. Historia jest nauczycielką życia i powinna Was czegoś uczyć.

(18.02.2017) A co słychać w Poznaniu? O tym przeczytamy w artykule: http://energetyka.wnp.pl/byli-wiceprezesi-enei-w-zarzadzie-veolii-w-poznaniu,290796_1_0_0.html . Ciekawy jest komentarz umieszczony pod tym artykułem.

(17.02.2017) Koleżanki i Koledzy, pojawiły się podobno pierwsze odejścia z naszej firmy z powodów finansowych. Niektórzy pracownicy znaleźli sobie inną, lepiej płatną pracę. Nasz pracodawca chętnie podaje do publicznej wiadomości informacje o naszych zarobkach. A tutaj niespodzianka. Są osoby, które podziękowały za pracę. Dlaczego, skoro jest tak dobrze? Dlatego, że widocznie nie jest tak dobrze i gdzie indziej jest lepiej. Rynek pracownika cieszy nas, smuci naszych przełożonych. Nie usłyszycie teraz mobilizującego, „dobrego” słowa przełożonego w rodzaju: „Ty Kowalski, za….suwaj do roboty, bo za bramą czeka tłum na twoje miejsce”. Teraz możemy usłyszeć: „Szanowny panie Kowalski, jeśli konkurencja oferuje Panu 500 zł więcej, to my Panu dołożymy 700 zł. Zadowolony Pan będzie?”. Prawa rynku są nieubłagane.
Nowa Inicjatywa corocznie walczyła o wyższe podwyżki, niż otrzymywaliśmy. Pamiętamy złośliwe uwagi innych działaczy związkowych, gdy żądaliśmy 400 zł podwyżki. Ile było śmiechu. W tym roku Zarząd spółki poinformował Was, że związki zawodowe żądają……….400 zł podwyżki. Ktoś mimochodem przejął nasze wyśmiewane żądania z ubiegłych lat. Jak to? A gdzie opłata za nasze prawa autorskie, za nasze pomysły?
Jakoś dziwnie czujemy się, gdy o istotnych dla nas sprawach dowiadujemy się tylko od Zarządu, a nie od naszych działaczy. Wygląda to tak, jakby rzecznikami prasowymi naszych działaczy związkowych byli członkowie Zarządu spółki. Chcielibyśmy poczytać o negocjacjach płacowych na stronach związkowych, a nie tylko z komunikatów zarządowych.
Pan Prezes powrócił do starej formuły ignorowania Nowej Inicjatywy. Choć mógłby dla Waszego dobra (tak jak ostatnio w przypadku regulaminu wynagradzania) zaprosić nas na spotkanie. Kropla drąży skałę.

(14.02.2017) Czytamy w prasie: „26 osób zatrzymano na północnych przedmieściach Paryża, gdzie trzecią noc z rzędu trwały zamieszki przeciwko działaniom policji. Wywołała je czwartkowa akcja policyjna, podczas której jeden z zatrzymanych został brutalnie zgwałcony pałką przez funkcjonariusza. „
Gdy słyszymy o zamieszkach we Francji i fali terroryzmu zastanawiamy się, czy ich problemy mają podobną genezę do naszych veoliowych problemów. Czy wspólnym źródłem nieszczęścia nie jest brak umiejętności porozumiewania się ze słabszymi i traktowanie słabszych z pozycji siły? A Wy jak sądzicie? Napiszcie do nas. Opublikujemy Wasze wypowiedzi.

(14.02.2017) Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2017 roku Związki Zawodowe działające w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zawarły z Zarządem Spółki porozumienie kończące spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w roku 2016 w KOGENERACJI S.A., o wszczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 12/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Strony sporu zbiorowego zgodnie uznały, że roszczenia Pracowników zostały w pełni zaspokojone i postanowiły zakończyć spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w 2016 r.
Brawo! Z drugiej strony są jednak w Polsce związki zawodowe, które nie potrafią zawiązać sporu zbiorowego, którego nie mógłby podważyć pracodawca. Daleko nie szukając. U nas jest strefa niemocy. Dlaczego? Patrzcie powyżej na słynną wypowiedź byłego Prezesa, Pana Lacomba, z 2009 roku. Już ponad cztery lata wskazujemy Wam przyczyny Waszych kłopotów.

(11.02.2017) Jak wynika z raportu UBS, paryżanie w skali roku pracują znacznie krócej niż Polacy. Rocznie w pracy spędzają 1604 godziny, to o 153 godziny mniej niż mieszańcy Warszawy. Po uśrednieniu wychodzi niewiele ponad 30 godz. tygodniowo, czyli nieco ponad 6 godzin dziennie. To według naukowców optymalny czas pracy, który pozwala pracownikom na jego efektywne wykorzystanie i odpowiednią regenerację po pracy. Przy tym warto zaznaczyć, że Francuzom przysługuje 29 dni płatnego urlopu, czyli prawie miesiąc wolnego każdego roku. Link: http://finanse.wp.pl/gid,18699897,kat,1033781,page,3,title,Polacy-najbardziej-zapracowanym-narodem-swiata-W-tych-krajach-pracuje-sie-o-wiele-ciezej,galeria.html .
A jak Francuzi traktują nas, pracowników Veolia Energia Łódź w Polsce? Nasuwa się jedno słowo – DYSKRYMINACJA!

(08.02.2017) Koleżanki i Koledzy, wysyłanie skarg do Państwowej Inspekcji Pracy czy Prokuratury jest mało skuteczne. Nasłuchaliśmy się już tylu infantylnych tłumaczeń urzędników, że nic nas już nie zdziwi. Wszyscy wiemy o co chodzi. Można hobbistycznie podejść do tego i pisywać do PIPu dla frajdy. Jeżeli ktokolwiek nie potrafi zawiązać sporu zbiorowego, to chętnie doradzimy jak to zrobić. Po co od razu fatygować prokuraturę? Jedynymi skutecznymi środkami, na które tak naprawdę wrażliwa jest Veolia, to informowanie mediów (zwłaszcza zagranicznych), referendum strajkowe i strajk. Jeśli ktoś tego nie robi (a kiedyś potrafił), to znaczy, że stara się zrobić dobre wrażenie, poprawia sobie samopoczucie albo szykuje się na emeryturę. A swoją drogą wyobraźcie sobie sytuację, jak dyrektor nawołuje swoich związkowców do strajku. Jak potraktować wówczas słowa dyrektora? Jak polecenie służbowe? Czy jak wezwanie aktywnego działacza związkowego? Nasz kabaret cięgnie się prawie tak długo jak serial „Klan”. Ważne, że bilety są wykupione już na cały sezon. Ok. 70% pracowników jest sponsorami tego kabaretu. Cóż, my wolimy iść na ryby.

(04.02.2017) Koleżanki i Koledzy, cywilizowana Europa idzie w kierunku 6-godzinnego dnia pracy. Czytajcie: http://fakty.interia.pl/swiat/news-6-godzinny-dzien-pracy-latwo-nie-bedzie,nId,2347753 . A co planuje u nas nasz szczodry inwestor?

(03.02.2017) Koleżanki i Koledzy, dzisiaj złożyliśmy obiecane pismo: zzni-03-2017 . Od naszych informatorów dowiedzieliśmy się, że 6ZZ mogą poświęcić ekwiwalenty za energię naszych emerytów. Jeśli tak nie jest, to stanowcze sprostowanie naszych informacji  byłoby mile widziane na stronie ZZPRC.

(02.02.2017) Koleżanki i Koledzy, podobno nie powstanie wspólne pismo przeciwko propozycji wykupienia ekwiwalentu za energię dla emerytów. Czy 6ZZ uważa, że nie jest to konieczne? Czy 6ZZ zamierza poświęcić przywileje naszych emerytów? Trzeba być czujnym, bo wiele spraw omawianych jest w kulisach i pewne wypowiedzi Waszych przedstawicieli 6ZZ są niepokojące. Pamiętajmy, Veolia Energia Łódź ma bardzo dobre wyniki finansowe i musimy upominać się o swoje. Inaczej większe zyski popłyną nad Loarę. A jak wygląda sprawa z podwyżkami wynagrodzeń w tym roku? Czy ktoś nie zapomina, że najwyższa pora na negocjacje podwyżek? Trzeba przyjąć taktykę Pana Prezesa i zażądać dużej podwyżki, dodatkowych premii, dodatkowych nagród, dodatkowych dni wolnych od pracy. Po kilku sporach zbiorowych i referendum strajkowym można spotkać się w połowie drogi. Ale w połowie naszej drogi, a nie w połowie drogi proponowanej od roku przez Pana Prezesa. Pora podjąć aktywniejsze działania. Od 29 listopada 2016 r. nie posunęliśmy się o krok do przodu.

(02.02.2017) Czas biegnie szybko. Nadejdzie moment, w którym dowiecie się szczegółów pracy rady nadzorczej IX kadencji, niespodziewanych zwolnień i odejść. Pozwoli Wam to na spojrzenie na wiele spraw z innej perspektywy. KS.

(01.02.2017) Złożyliśmy kolejną skargę do Komisji Etyki: skarga KEnr10-2016 . Sprawa jest Wam już znana. W 2014 roku złożyliśmy w tej sprawie skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety inspektor PIP nie raczył nawet sprawdzić jak wygląda przekazywanie zmian. Sprawdzono tylko ewidencję czasu pracy. Wiadomo jednak, że w ewidencji nie są uwzględnione te nadgodziny. Krótko mówiąc, inspektor PIP nie wykonał swoich obowiązków właściwie. Powtarza się to niestety już wielokrotnie. Podejmiemy w tym kierunku stanowcze działania, aby PIP pieczołowicie wykonywał swoje obowiązki. W sprawie godzin nadliczbowych z tytułu przekazywania zmian Przewodniczący ZZNI złożył pozew. Każdy pracownik zmianowy może zrobić to samo. Emeryci również, ale tylko do trzech lat wstecz można dochodzić swoich roszczeń. Jeśli zgodzi się ktokolwiek świadczyć w sprawie Przewodniczącego, to Przewodniczący ZZNI będzie w rewanżu świadczyć w sprawie współpracujących z nim osób. Wszyscy pracownicy zmianowi powinni prowadzić osobiste notatki, jak długo każdego dnia pracują, robić zdjęcia, nagrywać przekazywanie dyżurów. To są mocne dowody w sprawie. Zresztą nagrywać powinniście dla siebie wszystkie rozmowy i spotkania z członkami Zarządu. Zbliża się czas próby i musicie być przygotowani. Dzień po dniu zapisujcie, że pracowaliście np. 8 godzin i 45 minut, albo że pracowaliście od tej godziny do tej godziny. Sprawa jest pewna, gdyż przekazywanie dyżurów macie wpisane w obowiązki. Z etycznym i uczciwym pracodawcą można rozmawiać, z nieetycznym i pazernym trzeba sądzić się. Nowa Inicjatywa złożyła również trzeci pozew o unieważnienie uchwały nr 29 WZA z 30.06.2016r. I to nie koniec. Czas biegnie, zegar tyka, a my czekamy spokojnie. Każdego dnia ktoś pogrąża się coraz bardziej.

(01.02.2017) Koleżanki i Koledzy, podpisaliśmy razem z 6ZZ wspólne, negatywne stanowisko wobec zaproponowanych regulaminów. Zwróciliśmy uwagę stronie związkowej, że potrzebna jest jeszcze wspólna negatywna odpowiedź co do propozycji wykupienia ekwiwalentu za energię dla emerytów. Mamy zapewnienie, że lada chwila 6ZZ przygotuje takie pismo.

(31.01.2017) KONWENCJA Nr 98 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Artykuł 1
1. Pracownicy powinni korzystać z należytej ochrony przed wszelkimi aktami dyskryminacji, dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie pracy.
2. Taka ochrona powinna odnosić się w szczególności do czynów mających na celu:
a) uzależnienie zatrudnienia pracownika od warunku, że nie przystąpi on do związku zawodowego lub przestanie należeć do związku zawodowego,
b) wydalenie pracownika lub skrzywdzenie go we wszelki inny sposób z powodu jego przynależności do związku zawodowego lub udział w działalności związkowej poza godzinami pracy lub, za zgodą pracodawcy, podczas godzin pracy.
Artykuł 2
1. Organizacje pracowników i pracodawców powinny korzystać z odpowiedniej ochrony przed wszelkimi aktami ingerencji jednych w sprawy  drugich bądź bezpośrednio, bądź przez swych przedstawicieli lub członków, jeżeli chodzi o tworzenie tych organizacji, ich działalność i zarządzanie nimi.
2. Będą w szczególności uznane za akty ingerencji w rozumieniu niniejszego artykułu środki zmierzające do spowodowania utworzenia organizacji pracowników, które by były opanowane przez pracodawcę lub przez organizację pracodawców, albo do wspierania organizacji pracowników finansowo lub w inny sposób, w celu podporządkowania tych organizacji kontroli pracodawcy lub organizacji pracodawców.
KOMENTARZ: oczywiście firma nasza wielokrotnie podkreślała, że przestrzega Konwencje MOP

(31.01.2017) Dnia 4 stycznia 2017 r. strona związkowa (7ZZ) otrzymała następujące propozycje od Zarządu VEŁ:
– strona 1 – strona wstępna od Pana Prezesa i Pani Wiceprezes, na której objaśniają, że przedstawiają projekt Regulaminu Wynagradzania VEŁ i projekt Regulaminu Wynagradzania Kadry Menedżerskiej VEŁ z wnioskiem o zajęcie stanowiska, tłumaczą również mętnie, że Nowa Inicjatywa to nie związek, ale jednak to związek,
– strona 2 – którą zamieściliśmy na naszej stronie we wpisie z 05.01.2017 r. i która mówi o propozycji wykupienia ekwiwalentu za energię od emerytów,
– kolejne 20 stron, to propozycja Regulaminu Wynagradzania z dwoma załącznikami,
– kolejne 3 strony, to propozycja Regulaminu Wynagradzania Kadry Menedżerskiej.
Jak pisaliśmy wcześniej, 6ZZ przygotowało wspólne stanowisko strony związkowej tzn, negatywną odpowiedź na propozycje obu regulaminów wynagradzania przedłożone przez Zarząd VEŁ. Takie stanowisko jest zrozumiałe. Popieramy je. Zwróciliśmy uwagę przedstawicielom 6ZZ, że strona związkowa nie ustosunkowała się jeszcze do propozycji wykupienia ekwiwalentu za energię emerytów. Pismo to zostało jakoś dziwnie wrzucone razem z innymi ważniejszymi dokumentami i strona związkowa powinna zdecydowanie negatywnie zareagować na tę propozycję Zarządu, a nie milczeć. Mamy nadzieję, że 6ZZ nie zamierzają poświęcić sprawy naszych Koleżanek i Kolegów będących na emeryturach!!! Mamy jeszcze czas na wspólne pismo w tej sprawie do 3 lutego 2017 r. Czekamy niecierpliwie. Veolia w swoim szczytnym, lecz nie przestrzeganym Kodeksie Etyki, rozpisuje się, jak to dba o dobro społeczności lokalnej. Nasze Koleżanki i Koledzy, obecnie będący na emeryturach, poświęcili kawał swojego życia i wiele zdrowia po to, aby nasz zakład był tak dobrze finansowo prosperującą firmą. To m.in. dzięki nim strumień pieniędzy teraz szeroko płynie na zachód. Sama propozycja Zarządu jest tak uwłaczająca dla nas, niezgodna z Kodeksem Etyki i zwykłymi zasadami przyzwoitości, że ciężko jest to nam spokojnie komentować. Pazerna firma francuska, zarabiająca miliony złotych, chce zabrać dopłaty biednym polskim emerytom. Wstyd i żenada. Dopóki związki zawodowe będą otrzymywać finansowanie, dopóty inni będą przełykać ten niezły, gorzko smakujący pasztet. I to jeszcze nie raz i nie dwa.

(27.01.2017) Ostatnia propozycja 6ZZ jest następująca: strona społeczna odpowiada wspólnie negatywnie na propozycję nowego regulaminu wynagradzania zaproponowanego przez Zarząd VEŁ. 6ZZ nie przygotuje swojego regulaminu wynagradzania. Obowiązują takie zasady wynagradzania jak w ZUZPie. Mamy podpisać dokumenty dzisiaj (wg obietnic Przewodniczącego ZZPB). Jeśli nie nastąpi to w najbliższych 2-3 dniach, to odpowiemy na pismo Zarządu VEŁ samodzielnie.

(19.01.2017) Jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie zmienić pracę i przejść np. do Lidla: http://praca.interia.pl/news-kolejne-podwyzki-w-lidlu-wynagrodzenia-wzrosna-srednio-o-9-p,nId,2340316

(19.01.2017) Koleżanki i Koledzy, 4 stycznia 2017 r. przekazano organizacjom związkowym nowy regulamin wynagradzania. Następnego dnia rozmawiałem z Przewodniczącym ZZPB. O tym wiecie z maila Przewodniczącego ZZPRC. Nasze stanowiska były zbieżne. Trzeba negatywnie wypowiedzieć się co do nowego regulaminu wynagradzania Zarządu VEŁ. Usłyszałem również, że 6ZZ opracowuje swoją propozycję regulaminu wynagradzania. Jeśli propozycja ta będzie zawierać dotychczasowe zasady z naszego ZUZPu, to sprawa jest prosta. Podpisujemy wspólne stanowisko wszystkich związków. Co będzie jednak, gdy owa propozycja regulaminu będzie jednak gorsza od obecnych warunków wynagradzania? Mamy nadzieję, że nie. Mamy otrzymać propozycję 6ZZ do 26 stycznia. Jeśli termin ulegnie przesunięciu, nie wykluczam tygodniowego opóźnienia mojej rezygnacji z funkcji przewodniczącego. Jest okazja, aby kilka korzystniejszych punktów z poznańskich i warszawskich układów zbiorowych pracy przenieść do nowej propozycji związkowej. Wiem jednak, że to tylko mrzonka. Pozdrawiam -KS.

(17.01.2017) Koleżanki i Koledzy, cytujemy poniżej fragmenty różnych artykułów.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. (sygn. akt I PK 83/11, M.P.Pr. 2012/7/376-380) wspólnie uzgodnione stanowisko związków oznacza zgodne stanowisko ustalone uprzednio przez przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych lub przynajmniej organizacji reprezentatywnych. W ocenie Sądu Najwyższego musi być ono tożsame co do treści i zawarte w jednym piśmie adresowanym do pracodawcy. Uzasadnieniem dla tego poglądu jest przekonanie, iż pracodawca nie jest władny rozstrzygać, czy i na ile odrębne stanowiska zajęte przez poszczególne organizacje związkowe są zbieżne co do treści. Na tej podstawie można by przyjąć, że jeśli zakładowe organizacje związkowe nie będą w stanie przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnionego stanowiska wypracowanego przez reprezentację obejmującą przedstawicieli każdego związku, pracodawca będzie mógł samodzielnie wprowadzić nowy regulamin wynagradzania. Problem pojawia się, jeśli w firmie występuje więcej niż jeden związek, a któryś z nich jest organizacją reprezentatywną. Ma to istotne znaczenie w razie, gdy wszystkie działające w zakładzie organizacje zakładowe nie były w stanie uzgodnić wspólnego i jednolitego stanowiska. W takiej sytuacji wystarczy, że stanowisko przedstawią jedynie organizacje reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a K.p., które zyskują wówczas decydujący głos w tej materii. W konsekwencji niereprezentatywne związki zawodowe zostają niejako wyłączone z procesu negocjacyjnego z pracodawcą, który wszelkie decyzje w przedmiocie dokonania uzgodnień prowadzi wyłącznie ze związkami reprezentatywnymi. Aby jednak miały one decydujący głos w omawianej kwestii muszą występować w liczbie mnogiej, gdyż tylko w takim przypadku możliwe jest uzgadnianie między nimi wspólnego stanowiska (por. J. Żołyński w: Ustawa o związkach zawodowych).
Od zasięgnięcia opinii czy konsultacji ze związkami należy odróżnić występujący niekiedy obowiązek uzgodnienia pewnych kwestii z tą organizacją. W odróżnieniu od zaopiniowania, uzgodnienie wymaga uzyskania akceptacji ze strony związków, a brak ich zgody blokuje możliwość dokonania zaplanowanych przez pracodawcę czynności. Takich uzgodnień wymagają:

 • utworzenie i zmiana regulaminu wynagradzania (art. 772 § 4 K.p.),
 • zawarcie i zmiana układu zbiorowego pracy (ar. 238 i art. 2419 K.p.),
 • rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie zatrudnienia, którą może uchylić zgoda związków na zwolnienie (np. członka zarządu organizacji związkowej, pracownicy w ciąży, społecznego inspektora pracy),
 • utworzenie regulaminu ZFŚS, rezygnacja z Funduszu, zmiana wysokości odpisu oraz udzielanie świadczeń z jego środków (art. 4 i 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Koleżanki i Koledzy, jak widać, Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa, jako organizacja niereprezentatywna, nie liczy się w „rozgrywce” o nowy regulamin wynagradzania. Liczą się jedynie dwa związki reprezentatywne.
Nowa Inicjatywa nie musi nic uzgadniać w świetle prawa, ale …. może. Postąpimy jak zwykle w sposób najbardziej korzystny dla Was. Odpowiedzialnie.

(14.01.2017) Cytujemy fragment artykułu: http://kariera.forbes.pl/pozycja-pracodawcy-w-sporze-zbiorowym-pracy,artykuly,172510,1,1.html .

Przedmiot sporu

Problematyce tej poświęcona jest ustawa z 25 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wylicza ona wyczerpująco kwestie mogące stać się przedmiotem sporu zbiorowego. Należą do nich, po pierwsze, warunki pracy – czyli wszelkie świadczenia istotne składające się na stosunek pracy, np. urlopy wypoczynkowe i bezpłatne; czas pracy; warunki płacy, na które składają się wynagrodzenia i inne świadczenia o charakterze płacowym (np. premie, ekwiwalenty); świadczenia socjalne, takie jak zapomogi; budownictwo pracownicze; pomoc materialna; wypoczynek oraz prawa i wolności związkowe, których naruszenie może polegać np. na dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność do związku zawodowego. Niedopuszczalne są jednak spory wszczynane na poparcie indywidualnych żądań, dotyczące kwestii obsadzenia stanowisk w zakładzie pracy czy z powodów politycznych.”
Koleżanki i Koledzy, jak widać założenie sporu zbiorowego nie jest trudne. Bierzemy ZUZP z Poznania lub Warszawy i żądamy tego w czym nasz socjal jest gorszy. Możemy zażądać 35- godzinnego tygodnia pracy tak jak to mają pracownicy Veolii we Francji. Możemy zażądać 30-sto procentowej premii, większego wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego tak jak w VEPZEC, większej premii z okazji Dnia Energetyka, corocznej premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 20-sto procentowego dodatku za pracę na zmianach popołudniowych, darmowych kart Unlimited do kina Cinema City itd., itp. Możemy godzinami wymyślać różne nasze zachcianki. Przecież firmie powodzi się, sama to przyznaje. Można zatem żądać i żądać. Dajemy termin 3-dniowy i po kilku dniach mamy dziesiątki sporów zbiorowych. Ale nasze związki zawodowe nie potrafią. Wszyscy wiemy dlaczego. Cyrk trwa dalej.

(11.01.2017) Od demonstracji 29 listopada 2016 r. minęło już półtora miesiąca. Co zrobiły w tym czasie związki zawodowe? Zbliża się nieubłaganie termin wręczenia Wam wypowiedzeń zmieniających. Przypominamy!
Poniżej przedstawiamy Wam linki do artykułów opisujących takie zagadnienia. Poczytajcie, aby wiedzieć więcej:
art.1 https://www.portalkadrowy.pl/temat-tygodnia/po-wypowiedzeniu-ukladu-pracodawca-moze-zmienic-warunki-zatrudnienia-12134.html ,
art.2 http://www.temidium.pl/artykul/wadliwosc_wypowiedzenia_ukladu_zbiorowego_pracy-276.html ,
art.3 https://www.portalfk.pl/dokumentacja-pracownicza/kiedy-pracodawca-ma-obowiazek-ustalic-warunki-wynagradzania-za-prace-w-regulaminie-wynagradzania-1891.html .

(05.01.2017)   Złożyliśmy pismo: zzni-02-2017

(05.01.2017) Koleżanki i Koledzy, nowy regulamin wynagradzania dotyczy wszystkich pracowników. Jeśli macie ochotę zapoznać się z tym dokumentem, to przyślijcie do nas mail. Na anonimy nie odpowiadamy. Proszę podać w mailu swój nr telefonu. Oprócz regulaminu wynagradzania, jest również regulamin wynagradzania kadry menedżerskiej i następujące pismo, które zainteresuje również naszych byłych pracowników:
002
Nasze stanowisko zamieścimy na stronie, mamy na odpowiedź miesiąc czasu.

(04.01.2017) Koleżanki i Koledzy, nowy Prezes w kwietniu 2016 roku przestał uznawać Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa jako zakładowy związek zawodowy. Ot tak sobie. Na spotkanie Zarządu z przedstawicielami związków zawodowych dnia 4 stycznia 2017 roku nie zostaliśmy zaproszeni. Czy Pan Prezes poważa tylko te związki zawodowe, które finansuje? Dzisiaj wydarzył się jednak cud. Pan Prezes miał chyba chwilę słabości i wysłał nam nowy regulamin wynagradzania do zaopiniowania, tym samym uznał nas za zakładowy związek zawodowy. Pan Prezes przyznał się do błędu!!! Tak będzie ze wszystkim. Prawda wyjdzie na jaw. Powoli, latami, ale z coraz większą mocą. Można było inaczej, chcieliśmy inaczej, ale Pan Bourland zdecydował, że o wszystkim ma dowiedzieć się cały świat. Wola naszego imperatora będzie spełniona. Vive l’Empereur, Vive la France.

(02.01.2017) Często informujemy Was o średnich podwyżkach w gospodarce. Budżet państwa i prognozy NBP przewidują wzrost wynagrodzeń o 5% w 2017 r. Więcej na stronie: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pensja-wynagrodzenia-podwyzka-pensja,239,0,2228207.html . A co proponuje Zarząd VEŁ? Zarząd chce Was przekonać, że Wasze wynagrodzenia nie będą gorsze, ale planuje zabrać premię roczną, jubileusze, itd. Wszystko zobaczycie na PICIE-11 w kolejnych latach. Wówczas okaże się ile „zarobiliście”. Przestrzegamy, że zabranie Waszych przywilejów socjalnych może być pierwszym krokiem do katastrofy. Prezes zapowiedział Wam przekształcenia w spółki. W spółkach wynagrodzenia mogą być już dużo niższe. Nie ma złudzeń co do intencji Prezesa. Na licznych spotkaniach usłyszeliście co jest planowane. Za wszystko odpowiedzialne są jednak związki zawodowe, które prowadzą taką, a nie inną politykę. Pisaliśmy o tym już nie raz. Naszym zdaniem Zarząd VEŁ finansuje działalność związków zawodowych, aby osiągnąć pewne cele. Mamy wybitnych działaczy związkowych. Zobaczcie jakie mają szarże. Jeden z nich jest przewodniczącym Koalicji Związków Zawodowych Grupy Veolia, drugi jest dyrektorem, trzeci były działacz pracuje na odpowiedzialnym stanowisku kierowniczym. Tak potężni działacze z pewnością poprowadzą Was do zwycięstwa. Czy wątpicie w ich zdolności negocjacyjne, odwagę i nieugiętość? Jesteście z pewnością na bieżąco informowani o negocjacjach z pracodawcą, o stanowisku związków zawodowych. Wasze zwycięstwo nieuchronnie zbliża się. Klęska planów Pana Prezesa jest oczywista. Wyobraźcie sobie jaką presję może Dyrektor wywierać na Prezesie? Wasi działacze związkowi są Waszą gwarancją!

Szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, realizacji marzeń i dużo pozytywnej energii życzą wszystkim pracownikom i czytelnikom członkowie Zarządu ZZ Nowa Inicjatywa